KYOSEKI AUTOMOTIVE PIPING

ร่วมงานกับเรา

/
ร่วมงานกับเรา
ช่างเชื่อมอลูมิเนียม/อาร์กอน 4 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • เชื่อมชื้นงานท่ออลูมิเนียม ( ท่อแอร์รถยนต์ )
 • ทำการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • จดบันทึกรายงานและออกผลเพื่อยืนยันคุณภาพตามมาตรฐาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย, อายุระหว่าง 22-35 ปี age 22-35 years up
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในงานเชื่อมอลูมิเนียม หรืออาร์กอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และต้องปฏิบัติตามกฏแห่งความปลอดภัย
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและมีความรับผิดชอบสูง

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสหกรรมลาดกระบัง

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นวันเสาร์ 8:30-17:30 

รายได้และสวัสดิการ :

 • เงินเดือนตามตกลง
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการข้าวฟรี
 • ชุดทำงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม กรณีอุบัติเหตุ
 • กองทุนประกันสังคม
 • รถรับส่ง

หากสนใจสมัครงานโปรดส่งประวัติการทำงานภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันไปที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 0 2326 0146-8 ต่อ 220 

Email Address : hr@kyoseki.co.th , Website : www.kyoseki.co.th/

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ทำการปรับปรุงบัญชีแต่ละประประเภทอย่างครบถ้วนพร้อมรับรองความถูกต้อง
 • บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ลงในโปรแกรมบัญชีอย่างถูกต้อง
 • ทำการวางบิล และรับชำระเงินจากลูกค้าให้แล้วเสร็จเป็นไปตามกำหนดการรับชำระเงินอย่างถูกต้อง
 • รับวางบิล/ใบแจ้งหนี้และชำระเงินให้ตรงตามกำหนดการชำระเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รวมถึงการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร
 • ตรวจสอบการกระทบยอดทางธุรกรรมของบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้ได้อย่างถูกต้อง
 • ควบคุมและตรวจสอบกระแสเงินสด เงินฝากธนาคาร สินเชื่อ บัญชีแยกประเภท และเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องแม่นยำ
 • ทำการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 • ควบคุมการจ่ายค่าเช่าต่างๆ ของบริษัท
 • ทำการออกเช็คสำหรับการชำระเงิน และการรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการแก่ซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำประมาณการงบปิดบัญชีรายเดือนและปิดปีภาษี
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกเพื่อขอการตรวจสอบรับรอง
 • สามารถประสานงานระหว่างลูกค้า ซัพพลายเออร์ หรือกรมสรรพากร
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง  อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไปทางด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีสายโรงงานอุตสาหกรรม 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ งบกำไรขาดทุน และมีความสามารถปิดบัญชีรายเดือนและปิดปีภาษี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และโปรมแกรมบัญชีที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสหกรรมลาดกระบัง

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นวันเสาร์ 8:30-17:30 

รายได้และสวัสดิการ :

 • เงินเดือนตามตกลง
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการข้าวฟรี
 • ชุดทำงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม กรณีอุบัติเหตุ
 • กองทุนประกันสังคม
 • รถรับส่ง

หากสนใจสมัครงานโปรดส่งประวัติการทำงานภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันไปที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 0 2326 0146-8 ต่อ 220 

Email Address : hr@kyoseki.co.th , Website : www.kyoseki.co.th/

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
 • ดำเนินการตามกฎระเบียบบริษัท นโยบาย ประกาศ งานแรงงานสัมพันธ์ และอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้สอดคล้องตามกฏหมายแรงงาน
 • ดำเนินแผนและกระบวนการฝึกอบรมสำหรับพนักงานทุกคน
 • ปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนของบริษัท
 • ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาบุคลกร
 • ดูแลเวลาการทำงานและระบบเงินเดือน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือน
 • เตรียมการรองรับการตรวจสอบระบบภายในและภายนอ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • อายุ 30 – 38 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่งน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงาน, ค่าจ้างค่าตอบแทน, และเงินเดือน
 • การสื่อสารอยู่ในระดับดี
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการวิเคราะห์
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : นิคมอุตสหกรรมลาดกระบัง

วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์เว้นวันเสาร์ 8:30-17:30 

รายได้และสวัสดิการ :

 • เงินเดือนตามตกลง
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • สวัสดิการข้าวฟรี
 • ชุดทำงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตกลุ่ม กรณีอุบัติเหตุ
 • กองทุนประกันสังคม
 • รถรับส่ง

หากสนใจสมัครงานโปรดส่งประวัติการทำงานภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันไปที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร : 0 2326 0146-8 ต่อ 220 

Email Address : hr@kyoseki.co.th , Website : www.kyoseki.co.th/

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หากท่านสนใจสมัครงานกรุณาส่ง CV พร้อมรูปถ่ายและเงินเดือนที่ต้องการมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email

hr@kyoseki.co.th